Product

ถังแกลลอน

CODE SEARCH

ถังแกลลอน สามารถบรรจุของเหลวที่น้ำหนักบรรจุ 25 ลิตร ถังวางซ้อนได้ ฝาปิดแน่นหนา ป้องกันการรั่วไหลได้ดี