ข่าวสาร

Trade with us รับซื้อเม็ดพลาสติก

Trade with us รับซื้อเม็ดพลาสติก

Image title


เรา บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด (Platinum Pro Plastic Co.,Ltd.) ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรในการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Eco Industry จึงได้เกิดโครงการ “Trade with us” กิจการรับซื้อเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงและเศษซากพลาสติก หรือ วัสดุพลาสติกเก่าต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งใจความสำคัญคือการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปในตัว

Image title

Image title

Image title

Image title