ข่าวสาร

แยกขยะกันเถอะ

แยกขยะกันเถอะ

         


        แยกขยะกันเถอะ Let's segregate our wasteทำไมเราต้องเริ่มแยกขยะ? ประโยชน์ของการแยกขยะคือการคัดแยกขยะมูลฝอยกับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ออกจากกัน การแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณ "ขยะมูลฝอย" ซึ่งเป็นตัวการของปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกนั้นส่งผลเป็นวงกว้าง ทั้งผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ สุขภาพของผู้คน และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก การแยกขยะถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะ ทำให้ขยะถูกแบ่งประเภทชัดเจนและถูกส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกต้องได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปเผา นำไปฝังกลบ นำไปรีไซเคิล นำไปย่อยสลาย

“ขั้นตอนการแยกขยะ” 1.แยกทิ้งขยะตามประเภทใส่ถังหรือถุงแยกสีให้ชัดเจน 1.) ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว) ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง ประโยชน์จากการแยกขยะ นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้

2.) ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย ประโยชน์จากการแยกขยะ ทำให้ง่ายต่อการกำจัดขยะหรือนำไปรีไซเคิล

3.) ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ ประโยชน์จากการแยกขยะ นำกลับเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ นำไปผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ และอื่นๆ

4.) ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง) ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์ หรือขยะติดเชื้อปนเปื้อนต่างๆ ในกรณีที่ไม่มีถังแยกขยะปนเปื้อน ประโยชน์จากการแยกขยะ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน หรือเกิดการกระจายของเชื้อโรคสู่ชุมชน

2. เก็บถุงขยะหรือถังขยะทั้งหมดไว้ในบริเวณที่สะอาด สว่าง อากาศถ่ายเท

3. แยกขยะอันตรายออกห่างจากขยะประเภทอื่น

4. อย่าเก็บขยะที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงรบกวน

5. หากระหว่างล้างขยะแล้วมีไขมันหรือน้ำมันปนเปื้อน ควรกรองเศษตะกอนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ไหลลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ

6. หลีกเลี่ยงการเผาทำลายขยะโดยไม่จำเป็น

Image title


Image title