ข่าวสาร

ทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

ทิ้งขยะอย่างถูกวิธี


Image titleImage titleImage title

Image title

Image title

Image title

“ขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่ม,ขวดและแก้วพลาสติก”

1. แยกขยะประเภทขวดและแก้วพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอื่นๆ 

2. เทน้ำหรือเครื่องดื่มทิ้งให้หมดและล้างด้วยน้ำสะอาดในกรณีที่เป็นขวดน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันมดและแมลงรบกวน

3. บีบขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มให้แบนเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและยังง่ายในการนำไปรีไซเคิล

4. ทิ้งแยกในขยะรีไซเคิลหรือถุงแยกที่เขียนระบุไว้หรือทำสัญลักษณ์ไว้ให้รู้ว่าเป็นขยะรีไซเคิล

5. นำไปทิ้ง ณ จุดนัดหมายเก็บขยะหรือนำไปขายร้านรับซื้อพลาสติด 

“ขยะประเภทเศษอาหารและขยะย่อยสลายได้”

1. กรองเอาเศษอาหารออกจากภาชนะที่ต้องล้างเพื่อหลีกเลี่ยงเศษอาหารอุดตัน

2. รัดปากถุงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันมดและแมลงรบกวน

3. เศษผักหรือผลไม้ที่เหลือจากการปรุงอาหารสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ ต้องแยกน้ำที่อยู่ในเศษอาหารออกก่อน หากเศษอาหารมีขนาดใหญ่ก็สับให้มีขนาดเล็กลง

4. ทิ้งแยกในขยะเปียกหรือถุงแยกที่เขียนระบุไว้หรือทำสัญลักษณ์ไว้ให้รู้ว่าเป็นขยะเศษอาหาร  

“ขยะประเภทขยะทั่วไปหรือขยะแห้งแบบย่อยสลายไม่ได้”

ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่เข้าพวกกับกลุ่มขยะ 3 ประเภทแรก เป็นขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรืออาจเป็นขยะที่ไม่คุ้มค่าในการนำมาแปรรูป เช่น ถุงอาหารเปื้อนแกง เศษผ้า ซองขนม เซรามิก กระเบื้องแตก ฯลฯ ให้แยกออกจากประเภทอื่น ๆ เพื่อนำไปทำพลังงานความร้อนใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยแยกทิ้งในขยะทั่วไปหรือถุงแยกที่เขียนระบุไว้หรือทำสัญลักษณ์ไว้ให้รู้ว่าเป็นขยะทั่วไป  

“ขยะประเภทขยะอันตรายและขยะปนเปื้อนสารเคมี”

ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อน สารที่มีสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิด ปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่ระเบิดได้ สารที่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และสารหรือ สิ่งอื่นใดที่ อาจก่อ หรือมีแนวโน้ม ที่จะทำให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี ยาหมดอายุ ขวดเครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์นำ้ยาทำ ความสะอาด เป็นต้น ควรแยกทิ้งใส่ถุงสีแดงหรือทิ้งในขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ  

“ขยะประเภทขยะปนเปื้อนติดเชื้อ”

ขยะปนเปื้อนติดเชื้อคือขยะปนเปื้อนสิ่งที่ก่อให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิตเชื้อรา ที่มีสาเหตุให้เกิดโรคได้ซึ่งรวมถึงสิ่งของที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ต่างๆ จากร่างกาย รวมถึงปนเปื้อนเสื้อผ้า ผ้าพันแผล ฟองนำ้ ถุงมือ ผ้าปิดปาก เสื้อคลุมและของใช้อื่นๆ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและเครื่องป้องกันอันตราย ของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ขยะปนเปื้อนติดเชื้อไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อเจ้าหน้าที่จัดการขยะควรแยกทิ้ง ใส่ถุงสีแดงหรือทิ้งในขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ